IPGN

 

شبکه ایستگاههای دائمی ژئودینامیک و GNSS ایران

نمایش سری زمانی تغییرات مختصات ایستگاهها

 

تبدیل مختصات

تبدیل مختصات به مبنای مسطحاتی ملی IRGD2010

 

نقشه نرخ و پهنه فرونشست

نقشه نرخ و پهنه فرونشست در مناطق مختلف کشور

 

مدل ژئوئید محلی ایران

محاسبه ژئوئید محلی دقیق ایران با تلفیق داده های زمینی و گرادیومتری ماهواره ای برمبنای توابع پایه شعاعی