تبدیل مختصات به مبنای مسطحاتی ملی IRGD2010
نسخه 2.0Latitude (dms)   
Longitude (dms)
Height (m)        

  
Latitude (dms)
Longitude (dms)
Height (m)        
X
Y
Z