تبدیل مختصات از چارچوب مرجع جهانی به مبنای مسطحاتی ملی IRGD2010 (نسخه 2.0)

زمان مرجع 2017.00274

پارامترهای تبدیل مختصات

پارامتر X0
پارامتر Y0
پارامتر Z0
پارامتر rx ثانیه
پارامتر ry ثانیه
پارامتر rz ثانیه
پارامتر ds ppm

پارامترهای بیضوی WGS84

نصف قطر یک طول m
عکس فشردگی
سرعت دوران rad/s
ثابت GM m3/s2

نقطه مرکزی شبکه

عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
ارتفاع m
فرمت خروجی
عرض جغرافیایی(dms):
طول جغرافیایی(dms):
ارتفاع m
کارتزین XYZ
تاریخ اندازه گیری 2017.00274

دانلود فایل نمونه