شبکه ایستگاههای دائمی ژئودینامیک و GNSS ایران

میدان سرعت یکپارچه نسبت به صفحه اوراسیا
5 mm
سری زمانی مختصات ایستگاه

انتخاب ایستگاه

نوع نمودار

از تاریخ

تا تاریخ